دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
تصویر کلی از آبسنگ از نمای بالا. در این تصویر پوشش مرجانی در حدود 20% است (عملیات غواصی توسط دکتر ریسک)

ریخت های رنگی متعددی از مرجان مغزی