دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
موقعیت ایستگاه های باد

جانمایی شبکه کلی مدل

گلباد ایستگاه های باد

گلباد نقطه ای ایستگاه های باد

اطلاعات شبیه‌سازی باد، Hs و Ts پس از 1 روز و 20 ساعت (اوج توفان)

شرایط اولیه در نظر گرفته شده برای شبیه‌سازی پدیده انتقال که در شبکه منظم

نمونه ای از محدوده شبیه سازی و شبکه مورد استفاده در مدل

اطلاعات شبیه‌سازی باد، Hs و Ts پس از 6 روز و 5 ساعت

شرایط اولیه در نظر گرفته شده برای شبیه‌سازی پدیده انتقال که در شبکه نامنظم