دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
بویه نشانه تجهیزات

تجهیزات ADCP خریداری شده در زمان راه اندازی و تست

تجهیزات ADCP خریداری شده در زمان راه‌اندازی و تست

دستگاه OBS مورد استفاده در برداشت پروفیل قائم رسوبات معلق در آب 1

بویه اقیانوس شناسی سازمان

سیستم مهار تجهیزات اندازه گیری

دستگاه   AWAC

تجهیزات آزمایشگاهی جهت آنالیز رسوبات

سیستم مهار دستگاه های اندازه گیری

تجهیزات آزمایشگاهی جهت آنالیز رسوبات

دستگاه  AWAC

تجهیزات آزمایشگاهی جهت آنالیز رسوبات

ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

Aquadopp

یک دستگاه لپ تاپ جهت استفاده در عملیات دریایی

مراحلی از نحوه فیلتراسیون نمونه‌های آب

دستگاه OBS مورد استفاده در برداشت پروفیل قائم رسوبات معلق در آب 2

مراحل تخلیه و راه‌اندازی مجدد تجهیزات 2