یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
مقایسه خطوط داغ آب و خط‌الرأس صخره‌ها در منطقه (1) در عکس‌های هوایی سال 1372

موقعیت برداشت پروفیل‌های عمود بر ساحل و نمونه‌های رسوب بستر در محدوده

نقشه طبقات ارتفاعی در مناطق مورد مطالعه

نمونه‌ای از منحنی‌های دانه‌بندی رسوبات بستر برداشت شده در محدوده شمال طیس و عمق 5 متری

خطوط داغ آب و خط‌الرأس صخره‌ها در منطقه (2) بر روی تصاویر ماهواره‌ای QB 2005

مقایسه خطوط داغ آب و خط‌الرأس صخره‌ها در منطقه (1) در عکس‌های هوایی سال 1346