دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
نمایی سه بعدی از BATHYMETRY نهایی مورد استفاده در مدلسازی

یکی از  BATHYMETRY های مورد استفاده در مدلسازی

گلباد حاصل از ایستگاه‌های هواشناسی کنارک

BATHYMETRY مورد استفاده برای اجرای نهایی تست‌ها

مثالی از بردارهای سرعت سطحی محاسبه شده در جزر (پایین آمدن) و تحت شرایط مرز دور از ساحل ZNF

محدوده کلی شبکه مدل سه بعدی که بر روی شبکه عمق‌سنجی قرار گرفته است

کانتورهای ارتفاع موج به موج ورودی با ارتفاع 01

جزئیات شبکه در محدوده دماغه پزم و ایران‌بندر

میدان باد مدل شده حاصل از طوفان GONU در مسیر واقعی در زمان قرارگیری مرکز طوفان در مقابل سواحل عمان

طوفان گونو در نزدیکی سواحل عمان

مقایسه Quiver plots سرعت در AW1 برای 10 تا 15 فوریه 2007

مسیر پیش‌بینی شده طوفان گونو

محدوده و شبکه اطلاعات موجود از مدل هواشناسی ECMWF

گلباد حاصل از ایستگاه‌های هواشناسی چابهار

بخش‌های انتخابی جهت مدلسازی تغییرات خط ساحل

مقایسه گلباد حاصل از مدل ECMWF  در محدوده مدلسازی در نقاط مختلف